beats by dre cheap

TEWHID

TEWHIDUR-RUBUBIJJE Ovo podrazumijeva: da je samo Allah, dželle šenuhu, Gospodar i Stvoritelj svega i da je On jedini istinski Vladar, Koji upravlja svime. Kaže Allah dželle šenuhu: ”… to vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, carstvo je Njegovo! A oni kojim se, pored Njega, klanjate ne posjeduju ništa.” (Fatir, 13.). Nije poznato da je iko negirao ovu vrstu tewhida, osim iz oholosti. Ukazujući na to, Allah, dželle šenuhu, kaže (za Faraona): “I oni ih, nepravedni i oholi, porekoše, ali su u sebi vjerovali da su istinita, pa pogledaj kako su okončali smutljivci.” (An-Naml, 14.). TEWHIDUL-ULUHIJJE Pod ovim se podrazumijeva: da je samo Allah Taj koji zaslužuje da bude obožavan, da je On taj koji opskrbljuje Svoje robove, da On poznaje ono što skrivaju, a i ono što obznanjuju, i da će On nagraditi one koji Mu se budu pokoravali, a nepokorne kazniti. Ovo je razlog zbog čega je Allah stvorio džinnove i ljude. Kaže Allah, dželle šenuhu: “Džinnove i ljude sam stvorio samo zato da mi se klanjaju, Ja ne tražim od njih da me hrane, opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki !” (Ad-Darijat, 56.-58.). Kaže Allah, dželle šenuhu: “O ljudi, klanjajte se Gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sačuvali; koji vam je zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem; koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim!” (El-Bekare, 21.-22.). Allah, dželle šenuhu, je slao poslanike i objavljivao knjige kako bi objašnjavali ovu vrstu tewhida. Kaže Allah, dželle šenuhu: ”Mi smo svakom narodu poslanika poslali: “Allahu se klanjajte, a kumira se klonite!” (An-Nahl, 36.) I rekao je Allah, dželle šenuhu: “Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: “Nema drugog Boga osim Mene, zato se meni klanjajte!” (Al-Enbija, 25.). Također, rekao je Allah, dželle šenuhu: ”Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega, -a i meleki i učeni-, i da On postupa pravedno. - Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!” (Ali-Imran, 18.). Onaj ko uzme za božanstvo nekog drugog mimo Allaha, on je obmanjen i djela koja čini bit će upropaštena. Kaže Allah, dželle šenuhu : “To je zato što je Allah istinsko božanstvo, a oni kojima se oni pored Allaha klanjaju lažna božanstva, i zato što je Allah uzvišen i velik.” (El-Hadždž, 62.). I rekao je Allah, dželle šenuhu: ”A vaš Bog-jedan je Bog! nema drugog boga osim Njega, Milostivog, Samilosnog! (El-Bekare, 163.). Allah, dželle šenuhu, je poništio mušricima njihova božanstva, koja su uzeli sebi pored Allaha i ukazao na njihovu bezvrijednost. Kaže Allah, dželle šenuhu, : “Reci: ‘Zovite one koje, pored Allaha, bogovima smatrate. Oni ništa nemaju, ni koliko trun jedan, ni na nebesima ni na Zemlji; oni u njemu nemaju nikakva udjela i On nema od njih nikakve pomoći’. Kod njega će se moći zauzimati za nekoga samo onaj kome On dopusti…” (Saba, 22.-23.). Stoga, Allahovo je pravo da se samo On obožava, i zbog toga je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao Muazu, radijallahu anhu : “Pravo Allaha, dželle šenuhu, je da samo Njega obožavaju i da mu ne pripisuju druga.” (muttefekun alejhi) VJEROVANJE U ALLAHOVA DŽ.Š. LIJEPA IMENA I UZVIŠENJA SVOJSTVA Pripadnici ehlu-sunneta vel-džemata opisuju Allaha, dželle šenuhu, izričito onako kako je On Sam Sebe opisao ili kako Ga je opisao Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, bez uporedbe, iskrivljivanja, nijekanja i raspravljanja o suštini tih svojstava. Oni dosljedno vjeruju u sva lijepa imena i svojstva onako kako su spomenuta u Kur'anu i hadisu, vjerujući u značenja koja proizilaze iz njih, pripisujući ih Uzvišenom Allahu onako kako samo Njemu priliči i potvrđujući svako ime pojedinačno. Osnova ovakvog stava su riječi Allaha, džellešanuhu, u 105. ajetu sure Eš-Šura: “On sve čuje i sve vidi.” S druge strane, ehlu-sunnet negira ona imena i atribute koja Stvoritelja poistovjećuju sa stvorenjima, slijedeći u tome Kur’an i Sunnet. Primjer za to su riječi Allaha, dželle šenuhu, u kojima dolazi i negacija i potvrda određenih svojstava Uzvišenog Allaha: “Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi .» (Eš-Šura, 11.). Jasno je, iz gore citiranog ajeta da Allah nije, niti može biti kao bilo što među njegovim stvorenjima. Ovaj ajet neki uzimaju kao dokaz da je takva usporedba prihvatljiva, što je velika zabluda, od koje se utječemo Svemogućem. Molimo Ga da nas sačuva stranputice i učvrsti na pravom putu. Drugi dio ajeta nedvojbeno govori o Allahovim svojstvima, pa je ovaj dio ajeta, “On sve čuje i sve vidi”, odgovor onima koji negiraju Allahova imena i svojstva. Kaže Allah, subhanehu ve teala : “Zato ne navodite Allahu slične! Allah doista zna, a vi neznate.” (An-Nahl, 74.). Vjerovanje (akida) ehlu-s-sunneta vel džemata je vjerovanje ashaba Božijeg poslanika, salallahu alejhi ve selem, i onih koji ih slijede na putu istine. Ovo je kratak opis vjerovanja ehlu-s-sunneta vel džemata, a u sljedećim brojevima UHUD-a, ćemo, ako Bog da, opširnije obrađivati pojedine teme iz akaida. Molimo Allaha, azze ve dželle, da nas učini od onih koji će ispravno vjerovati i raditi, amin. Priredio: Ganić Emir Fakultet Dawe i Usul-Dina Islamski Univerzitet, Medina

UZMI MED I NE RAZBIJ KOSNICU
http://1204.blogger.ba
17/01/2005 03:09