UZMI MED I NE RAZBIJ KOSNICU

" A zasto oni ne putuju po svijetu, pa da srca njhova shvate ono sto treba da shvate i da usi njihove cuju ono sto treba da cuju, ali, nisu slijepe oci u glavi, vec srca u grudima. " ( El-Hadždž, 46. Casni Kur'an )

24.12.2004.

MU`DŽIZE U HADISU

Pripremio:Abduvaris Ribo

Ovaj hadis je jedna od Poslanikovih, s.a.v.s., mu'džiza, dokaz istinitosti poslanstva s kojim je došao. Hadis je izrečen prije četrnaest vijekova, kada je medicina bila na veoma niskom stepenu znanstvenih otkrića, i Poslanik, s.a.v.s., nije nikako mogao saznati etape čovjekovog stvaranja u maternici, ali ga je o tome obavjestio Sveznajući Stvoritelj i Istinski Vladar

Prenosi se od Ebu Abdurrahmana, Abdullaha ibn Mes'uda, neka je Allah zadovoljan njim, da je rekao: "Pričao nam je Allahov Poslanik, s.a.v.s., a on istinu govori i istina mu kao objava dolazi: Uistinu se svako od vas, u utrobi svoje majke, oblikuje četrdeset dana kao kap sjemena, zatim biva kao ugrušak isto toliko, zatim biva kao gruda mesa isto toliko, a zatim mu se pošalje melek pa mu udahne dušu i propišu mu se četiri stvari: propiše mu se nafaka, koliko će živjeti (edžel), kakva će djela raditi i da li će biti sretan ili nesretan. Tako mi Onoga pored kojeg drugog boga nema, neko od vas će raditi djela stanovnika

Dženneta sve dok između njega i Dženneta ne bude koliko je lakat, ali će ga preteći ono što je propisano, pa će raditi djela stanovnika vatre i ući će u nju. I neko od vas će raditi djela stanovnika vatre, sve dok između njega i vatre ne ostane koliko je lakat, ali će ga preteći ono što mu je propisano, pa će raditi djela stanovnika Dženneta i ući u njega". (Buharija - poglavlje o kaderu i Muslim - poglavlje o kaderu )

K o m e n t a r :
Kaže Uzvišeni: " Mi smo, zaista, čovjeka od biti zemlje stvorili, zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili (maternica), pa onda kap sjemena ugruškom učinili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga kao, drugo (živo) stvorenje oživljujemo, pa neka je Uzvišen Allah, najljepši Stvoritelj." (Prijevod značenja - El-Mu'minun, 12 - 14. )

Hadis i ajet koji su prethodno navedeni upućuju čovjeka na razmišljanje o svom nastanku i o Moćnom Svoritelju koji daje da čovjek prolazi kroz ove periode stvaranja. Uzvišeni Allah je Svemoćan, i da je htio mogao je odmah stvoriti čovjeka kao potpuno živo biće, ali ga stvara na ovaj zanimljiv način, da bi oni koji su razumom obdareni pouku izvukli i shvatili kolika je moć Uzvišenog Stvoritelja.

Zašto ne razmisliš

Nakon što je čovjek saznao od čega je nastao i kolika je moć Onoga koji ga je stvorio, odakle mu onda tolika smjelost i odvažnost da bude nepokoran, ohol i griješan prema Uzvišenom Stvoritelju. Uistinu je čovjek lakomislen i neznalica.

Zašto mi ne bismo iskoristili svoj razum i razmislili o svom nastanku? Ako razmislimo o procesu svog stvaranja u utrobi majke, vidjet ćemo znamenja i znamenja. Taj dio koji formira oko, zašto formira baš oko? Da li je obaviješten o sustavu svjetlosti i njenim propisima i zakonitostima, te je tebi uredio aparat kojim ćeš gledati nakon izlaska iz majčine utrobe? Ko je obavijestio taj dio sjemena da ćeš ti izaći iz majčine utrobe i da će ti trebati dva oka? Ko je dao oku rožnjaču, bionjaču i mrežnjaču čiji jedan sloj sačinjava trideset miliona krvnih sudova i tri miliona očnih osjetilnih štapića? Svaki zdrav razum će doći do zaključka, na osnovu ovih dešavanja u majčinoj utrobi i procesu nastanka čovjeka, da time upravlja Sveznajući Stvoritelj, koji zna šta stvara. Ovo su samo dokazi Allahovog postojanja i moći pri stvaraju čovjeka, dok su dokazi u prirodi i njenim procesima i pojavama mnogo brojniji i gotovo da se ne mogu prebrojati.

Ali i pred ovih Allahovih znamenja u prirodi i u samom čoveku, rijetki su oni koji izvlače pouku i koji su shvatili da su Allahovi robovi. Kaže Uzvišeni: "Proklet neka je čovjek ! Koliko je on samo nezahvalan! Od čega ga On stvara? Od kapi sjemena ga stvori i ono što je dobro za njega pripremi i pravi put mu dostupnim učini, zatim mu život oduzme i učini ga da bude sahranjen, i poslije će ga, kada On bude htio, oživjeti". (Prijevod značenja - 'Abesa, 17-22.)

Nastanak i razvoj čovjeka

U ovom hadisu nas Allahov Poslanik, s.a.v.s., obavještava kako nastaje čovjek i kaže: "Svako od vas se formira u utrobi svoje majke." Pod formiranjem se misli na prvobitno spajanje spermatozoida i jajne ćelije i to je prva faza nastanka čovjeka. Kaže Imam El Kurtubi, neka mu se Allah smiluje: "Čovjekovo sjeme, nakon izbacivanja snagom ljudskog spolnog nagona, dolazi u maternicu rasuto i razbacano, pa ga Uzvišeni Allah, dž.š., sabere i sakupi na mjestu začeća." Riječi ovog uvaženog islamskog učenjaka potvrdila je i savremena medicina koja je otkrila da su spermatozoidi koje čovjek ubacuje u maternicu mnogobrojni i da su nakon ubacivanja razasuti po maternici, ali se samo jedan od njih spoji sa jajašcem.

Kap sjemena

Prvi period, nakon spajanja spermatozoida i jajašca, embrion biva u obliku kapi, a ta kap je u stvari ljudsko sjeme i taj period traje četrdeset dana.

Ugrušak

Kaže Allahov Poslanik, s.a.v.s.: "Zatim biva kao ugrušak isto toliko dana." Ovo je drugi period kroz koji prolazi embrion i u ovom periodu biva u obliku guste zgrušane krvi. U ovoj fazi naziva se još i zakvačak (a'lek), zato što se zakvači za ono što dodiruje. Kaže Uzvišeni :"Stvara čovjeka od zakvačka." (Prijevod značenja - El-Alek, 2.)

Gruda mesa

- U trećem periodu embrion je u obliku grude mesa ili komada mesa a veličina mu je, ravna veličini ljudskog zalogaja.

Zatim mu udahne dušu

Melek udahnjuje čovjeku dušu nakon sto dvadeset dana od začeća, i sama majka, koja nosi dijete u svojoj utrobi, osjeti kada dijete oživi, tj. kada mu melek udahne dušu. Nakon udahnjivanja duše embrion postaje živo biće. šta je duša? To je pitanje koje je postavljeno i Poslaniku, s.a.v.s., pa mu je Allah, dž.š., objavio slijedeći ajet: "Pitaju te o duši. Reci: šta je duša - samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja." (Prijevod značenja - El-Isra' 85.)

Vjerovanje u odredbu

"I propišu mu se četiri stvari: nafaka, edžel, kakva će djela raditi i da li će biti sretan ili nesretan". Ovaj dio hadisa se dotiče jedne veoma bitne stvari, temelja islamskog vjerovanja, a to je vjerovanje u Allahovo određenje. Ovo vjerovanje se veže za savršeno i neograničeno Allahovo znanje. On zna šta je bilo, šta će biti i zna kako bi se desilo, da se desi ono što se nije desilo. I na osnovu ovog savršenog znanja Allah, dž.š., je propisao ljudima nafaku koju će postići tokom života sve dok ne umre, dobra i loša djela koja će raditi i da li će biti od sretnih ili nesretnih. Međutim, ovo Allahovo znanje ne negira čovjeku slobodu izbora namjere, jer ova činjenica ne znači da je čovjek prisiljen.

Dokazi Kur'ana i sunneta koji potvrđuju čovjeku slobodu volje i izbora su mnogobrojni.

Djela su prema završnici

Djela koja ljudi čine na ovome svijetu neminovno moraju biti u skladu sa onim što im je Allah, dž.š., prethodno zapisao, pa kome bude zapisano da je od stanovnika Dženneta, neminovno je da radi dobra djela koja će ga uvesti u Džennet, pa makar jedan dio svoga života radio djela stanovnika vatre. Tako isto kome bude zapisano da je od stanovnika vatre, Allah da nas sačuva, neminovno je da radi djela stanovnika vatre, koja će ga uvesti u nju, pa makar jedan dio svoga života radio djela stanovnika Dženneta.

Znači, u obzir se uzima čovjekova završnica života, odnosno s kakvim djelima čovjek okonča svoj život, tako će mjesto i naći na onom svijetu.

Koristi hadisa:

Islamski učenjaci su iz ovog hadisa izvukli razne pouke i poruke, od kojih ćemo navesti neke:

-U hadisu je podstrek na dovu, da čovjek moli Uzvišenog Allaha da ga učvrsti u vjeri sve dok ga ne sretne. Prenosi se od Enesa, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "O Ti koji okrećeš srca, učvrsti naša srca na Tvojoj vjeri." (Bilježi ga Buhari, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

-Podsticaj da se čovjek utječe Allahu od loše završnice. Prve generacije ovog ummeta su strahovale za svoju završnicu, tako da su neki od njih govorili: "Ništa oči ne može rasplakati kao što ih može rasplakati ono što je prethodno zapisano." Zato, Allahov rob, ne bi trebao da bude zadivljen svojim djelima nego treba da je uvijek u strahu od Allahove kazne i nadi u Njegovu milost.

-Činjenica je da će svaki insan ako uđe u Džennet, ući Allahovom milošću, pa čak i Allahov Poslanik, s.a.v.s., kako stoji u hadisu, ali ne smijemo se osloniti samo na Allahovu milost, već treba da se potrudimo da tu milost zaslužimo dobrim djelima

-Nakon što smo saznali ko nas je stvorio i kako smo nastali, dužnost nam je da zahvaljujemo Onome koji nas ja stvorio u najljepšem obliku, a zatim nam pokazao put dobra i put zla. Ta zahvalnost biva srcem, jezikom i djelima, a ovo treće je najvažnije.

-Imajući na umu da Allah, dž.š., daje opskrbu i pravedno je raspodjeljuje među ljudima, čovjek treba da bude zadovoljan nafakom koju posjeduje i ne treba da prodaje svoju vjeru i svoje srce radi povećanja opskrbe, jer na taj način neće postići osim onoliko koliko mu je već prije Allah odredio.

-Smrt i život su u Allahovim rukama i čovjek neće umrijeti dok ne potroši svoju nafaku i godine koje su mu određene za život, pa zbog toga ne treba da se boji nikog kada je u pitanju borba za ovu vjeru i treba da bude odvažan i hrabar.

1. Neki islamski učenjaci kažu da je Allah, dž.š., dao da se čovjek razvija kroz ove periode u majčinoj utrobi iz milosti i blagosti prema majci, jer Allah je kadar da stvori čovjeka odjednom u njegovom potpunom obliku.

2. Neki islamski učenjaci smatraju da je dozvoljen abortus, kao olakšica, ako u dijete još nije udahnuta duša, analogno dozvoljenoj ejakulaciji van ženskog spolnog organa radi sprečavanja trudnoće. Međutim, ovaj stav je neprihvatljiv, jer stvaranje embriona počinje u obliku kapi nakon što se ustabili u maternici. Dokaz za ovo je hadis Allahovog Poslanika u kojem se kaže: "Kada od začeća prođe četrdeset i dvije noći", a u drugoj predaji: "četrdeset i nekoliko noći", Allah, dž.š., pošalje meleka, pa oblikuje zametak i stvori mu sluh, vid, kožu meso i kosti". (Muslim - poglavlje o kaderu 5/497.) Kaže Ibn Redžeb: "Jedna skupina islamskih pravnika je olakšala ženi da može učiniti abortus sve dok se djetetu ne udahne duša i smatraju to kao ejakulaciju van maternice radi sprječavanja trudnoće. Ovaj stav je neprihvatljiv i slab, jer je embrion začet i oblikovan, a kod ejakulacije van maternice dijete uopće ne postoji, jer nije začeto, nego se tim činom sprečava začeće, a ako Allah hoće da se dijete začne, neće ga spriječiti ni ejakulacija van maternice.

3. Iz ovog hadisa, također, možemo izvući da je proživljenje nepobitna istina, jer Onaj koji je kadar da stvori čovjeka iz kapi tekućine, kadar je i da ga ponovo povrati nakon smrti i nakon što prah postane. Neki islamski učenjaci ovaj hadis uzimaju za dokaz ako se desi pobačaj djeteta nakon četvrtog mjeseca trudnoće klanja mu se dženaza, jer mu je udahnuta duša. Allah, opet, najbolje zna. I, na kraju, neka je hvaljen Uzvišeni Allah koji kaže u plemenitom Kur'anu: "Zar čovjek misli da će biti zanemaren i da neće odgovarati? Zar nije bio kao kap sjemena koja se ubaci, zatim ugrušak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik učini, i od njega onda dvije vrste, muškarca i ženu stvori, i zar Taj nije kadar da mrtve oživi." (Prijevod značenja - El-Kijame, 36-40.)

30.11.2004.

Rađanje čovjeka - Kapljica sperme

Na slici pored se vidi sperma izbačena u maternicu. Od 250 miliona spermatozoida, koliko se izbaci od muškarca, samo veoma mali broj njih dospijeva do jajeta. Oplodnju jajeta će obaviti samo jedan od 1000 spermatozoida koji su uspjeli ostati u životu. Da se čovjek formira samo od jednog spermatozoida, a ne od cijele količine sperme, Kur'an nas je obavijestio koristeći formulaciju "kap sjemena".

Rađanje čovjeka

Kada se u Kur'anu ljudi pozivaju u iman, spominju se veoma različite teme. Kao dokaz čovjeku, Allah nekada ističe nebesa, nekada Zemlju, a nekada biljke i životinje. Opet, u mnogo ajeta se savjetuje čovjeku da se osvrne na stvaranje, rađanje čovjeka samog. Veoma često se podsjeća na to kako je čovjek došao na svijet, kroz koje je etape prolazio i šta mu je temeljna građa. Ilustracije radi, u jednom ajetu stoji slijedeće:
Stvaranje čovjeka i čudotvorne karakteristike toga su naglašene i u još mnogo ajeta. Međutim, među ovim akcentima postoje takvi podaci i detalji koje nikako nisu mogli znati ljudi koji su živjeli u VII stoljeću. Neki od tih detalja su slijedeći:
1.) Čovjek ne nastaje od cijele količine sperme, već, naprotiv, od njenog veoma malog dijela - spermatozoida.
2.) Spolnost bebe se određuje od strane muškarca.
3.) Ljudski embrio se za maternicu zalijepi gotovo isto kao pijavica.
4.) Čovjek se u maternici razvija u tri mračne komore.
Sigurno je da su ljudi u stoljeću objavljivanja Kur'ana znali da je sperma koju u toku spolnog odnosa ispušta muškarac temeljna materija formiranja jedinke. Da se dijete rađa u prosjeku nakon 9 mjeseci je također činjenica koja se mogla jednostavno opaziti, koja nije iziskivala istraživanja da se do nje dođe. Međutim, činjenice koje smo naprijed naveli su bile daleko iznad dostupnosti čovjeka tog perioda. To je jedino bilo moguće otkriti zahvaljujući tehnologiji XX stoljeća.
Zadržimo se sada detaljnije nad ovim činjenicama.

Kapljica sperme

U toku spolnog općenja muškarac odjednom izbaci u prosjeku oko 250 miliona spermatozoida. Do dospijevanja do jajeta, spermatozoidi prevale težak put kroz majčinu utrobu. U toku ovog putovanja, od 250 miliona svega oko 1000 spermatozoida uspije doći do jajeta. Na kraju utrke koja traje 5 minuta, jaje prima samo jedan spermatozoid. Dakle, bit čovjeka ne leži u cijeloj količini sperme, nego u njenom jednom sićušnom dijelu. Ova činjenica se u Kur'anu objašnjava na slijedeći način:

"Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati? Zar nije bio kap sjemena koje se ubaci?" (Al-Qiyama, 36-37)
Ako se obrati pažnja, primijetit će se da nam Kur'an saopćava da se čovjek ne začinje od cijele količine sperme, već, naprotiv, od njenog malog dijela - kapi! Poseban naglasak navedenog ajeta, iznošenje činjenice koju je jedino moderna nauka uspjela otkriti, dokaz je da navedena činjenica ima svoje božansko izvorište, da dolazi od Onoga koji je Sveznajući.

30.11.2004.

Smjesa u spermi

U Kur'anu je navedeno da se muško i žensko formiraju od "kapi sjemena koja se izbaci...". Sve do skorijeg vremena se, međutim, smatralo da se spolnost bebe određuje od strane majčinih ćelija. Ovaj kur'anski podatak nauka je dokučila tek u XX stoljeću.

Hranljiva tečnost, koju nazivamo spermom i koja nosi spermatozoide, ne sastoji se samo od spermatozoida. Naprotiv, sperma je načinjena od smjese međusobno različitih tečnosti. Ove tečnosti imaju ulogu, između ostalog, da raspolažu količinom šećera koji će podmiriti energiju koja je potrebna spermatozoidima, da svojom bazičnom osobenošću neutraliziraju kiseline na ulazu u maternicu, da osiguraju klizavost sredine, što je neophodno za kretanje spermatozoida.
Zanimljivo, kada govori o spermi, Kur'an upozorava i na ovu činjenicu, koju je stoljećima poslije otkrila moderna nauka, i spermu definira kao "smjesu sjemena":
"Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi." (Ad-Dahr, 2)
A, u drugom ajetu se, opet, upozorava da je sperma smjesa i da se čovjek stvara od "srži" ove smjese:
"To je Onaj koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, Silni i Milostivi, koji sve savršeno stvara, koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače - a potomstvo njegovo od srži kapi hude tekućine." (As-Sajda, 6-8)

Riječ "sulalah", koja se ovdje prevodi kao "srž", pored toga znači i "najbolji dio nečega". Bilo u kojem značenju da se uzme, aktualna riječ predstavlja jedan dio neke cjeline. Navedene činjenice nam jasno stavljaju do znanja da je Kur'an riječ jedne Volje koja stvaranje čovjeka zna do njegovih najsićušnijih detalja. Ova Volja pripada Allahu, Onome koji je i jedini čovjekov Stvoritelj.
Čovjek je do nedavne prošlosti smatrao da se spolnost beba određuje od strane majčinih ćelija. Ili da to, u najmanju ruku, zajedno određuju ćelije koje dolaze i od oca i od majke. Kur'an je, međutim, o ovom pitanju iznio različito stajalište, saopćio je da se spolnost bebe određuje od strane "sperme koja se izlijeva u maternicu":

"I da On par, muško i žensko, stvara od kapi sjemena kad se izbaci..." (An-Najm, 45-46)

Uporedo sa razvojem genetike i mikrobiologije, ispravnost ove kur'anske tvrdnje je, također, i naučno dokazana. Postalo je jasno da se spolnost bebe određuje od strane ćelija sperme koje dolaze od muškarca, a da, u ovom slučaju, žena ne igra nikakvu ulogu.
Prilikom određivanja spolnosti, uticaj imaju hromosomi. Dva od 46 hromosoma koji određuju ljudsku građu imenuju se kao hromosom spolnosti. Ovi hromosomi se za muškarce označavaju kao XY, a za žene kao XX Razlog tome je taj što ovi hromosomi liče na ova slova. Y hromosomi nose gene muškosti, a X gene ženskosti.
Formiranje ploda počinje sjedinjavanjem ovih hromosoma koji se kod muškarca i žene nalaze u parovima. Oba dijela spolne ćelije, koja se kod formiranja jajeta kod žene odvajanjem rastavlja na dva dijela, podjednako nose X hromosome. Međutim, spolna ćelija kod muškarca, koja se, također, rastavlja na dva dijela, formira dvije različite sperme koje sačinjavaju X ili Y hromosome. Ako se X hromosom, koji se nalazi kod žene, spoji sa spermom, koja sadržava X hromosom, onda se formira ženski plod. Ako se, pak, spoji sa spermom koja sadržava Y hromosom, tada se formira muški plod.
Dakle, spol bebe je vezan za vrstu hromozoma koja će se spojiti sa jajetom žene.
Sasvim je sigurno da su ovo činjenice koje su sve do pojavljivanja genetike, dakle do XX stoljeća bile apsolutno nepoznate. Unatoč tome, u mnogim kulturama je bilo rašireno mišljenje da se spol djeteta određuje od strane tijela majke. Čak su, zbog toga, bile prekoravane žene koje rode žensko dijete.
Međutim, trinaest stoljeća prije no što će ljudski geni biti otkriveni, Kur'an je iznio jednu činjenicu koja odbija ovo veoma rasprostranjeno sujevjerje. Kur'an je saopćio da korijeni spolnosti nisu kod žene, već u spermi koja dolazi od muškarca.

Y hromosomi nose gene muškosti, a X gene ženskosti. U jajetu žene se nalaze samo X hromosomi koji obilježavaju ženski spol. U spermi muškarca se, pak, nalaze spermatozoidi koji mogu nositi i X i Y hromosome. Prema tome, spol bebe je vezan za vrstu hromozoma koju nosi spermatozoid koji oplođuje jaje ženke. Dakle, kao što je i u Kur'anu navedeno, faktor koji određuje spolnost bebe je sperma koja dolazi od muškarca. Ovaj podatak, koji je apsolutno bio nepoznat u vrijeme objavljivanja Kur'ana, je jedan u nizu dokaza da je Kur'an Allahova riječ.

30.11.2004.

Alaq zakacen za maternicu

U prvom stadiju razvoja beba u majčinoj utrobi je u vidu zigota koji, kako bi se mogao hraniti iz majčine krvi, stoji priljubljen za zid maternice. Na fotografiji gore se vidi zigot koji izgleda kao komad mesa. Ovaj razvitak, koji je ustanovila
moderna embriologija, je prije 14 stoljeća u Kur'anu opisan riječju 'alaq koja ima značenje "nešto što se zakača (lijepi,
prijanja)". Ista riječ se čak koristi i u značenju "pijavice", životinje koja se lijepi za tijelo i siše krv.

Kada nastavimo sa analiziranjem kur'anskih podataka o formiranju bebe, ponovo ćemo se suočiti sa određenim, veoma bitnim naučnim čudima.
Spajanjem spermatozoida koji dolazi od muškarca sa jajetom kod žene, biva oformljena i osnovna srž bebe. Ova oplođena jajna stanica, u biologiji poznata pod pojmom "zigota", bez gubljenja vremena, rastavljanjem će se razmnožiti i postupno dobiti oblik malog "komada mesa".
Međutim, ovaj razvoj zigote ne obavlja se u nekakvoj praznini, u slobodnom hodu. Zigota se drži obješena na zidu maternice, pripija se tamo uz pomoć svojih produžetaka koji su poput korijenja. Uz pomoć ove veze, plodu je omogućeno da iz majčinog tijela siše materije potrebne za razvoj.16
Upravo ovdje pojavljuje se jedna vaoma važna kur'anska mudžiza. Govoreći o zigoti koja se počela razvijati u majčinoj utrobi, Allah u Kur'anu spominje riječ "'alaq":
"Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od ''alaqa'! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj." (Al-'Alaq, 1-3)
Značenje riječi "'alaq" u arapskom jeziku je "nešto što se zakači (lijepi, prijanja)". Čak se ista riječ koristi i u značenju "pijavice", životinje koja se lijepi za tijelo i siše krv. Sasvim je sigurno da u aktualnom kontekstu nije slučajno korištena riječ koja je toliko skladna sa zigotom koja se razvija u majčinoj utrobi. Ovaj slučaj još jednom dokazuje da je Kur'an objavljen od strane Gospodara svjetova, Allaha, dž. š.

30.11.2004.

Misicima zaodjenute kosti

Kosti bebe u majčinoj utrobi se nakon izvjesnog vremena oblažu mišićima.

Drugi veoma bitan podatak koji se navodi u Kur'anu je podatak o etapama razvoja bebe u maternici. Allah je u Kur'anu saopćio da se u majčinoj utrobi stvara prvo gruda mesa, od nje kosti, a potom se kosti mišićima oblažu:
"Pa onda kap sjemena ugruškom učinili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživljujemo, - pa neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj!"(Al-Mu'minun, 14)
Embriologija je naučna grana koja se bavi proučavanjem razvitka zametka u majčinoj utrobi. Do nedavne prošlosti, u embriologiji su tvrdili da se kosti i mišići razvijaju istodobnim nastankom. Iz tog razloga su određeni ljudi dugo vremena tvrdili da je ovaj ajet u koliziji sa naukom. Međutim, zahvaljujući naprednom mikroskopskom istraživanju, provedenom suvremenom tehnologijom, uspostavilo se da je doslovno tačno sve što je u Kur'anu navedeno. Ove mikroskopske analize su pokazale da se u majčinom stomaku odvija proces baš kao što je to i Kur'an naveo. U embrionu prvo dolazi do okoštavanja hrskavičnog tkiva. Potom, odvajajući se od tkiva koje okružuje kosti, dolazi do okupljanja mišićnih ćelija koje obavijaju kosti. Ovaj proces se ovako opisuje u jednoj naučnoj ediciji Developing Human:
6. sedmica: kao nastavak hskavičenja, prvo okoštavanje se pojavljuje u ključnoj kosti. Krajem 7. sedmice počinje okoštavanje dugih kostiju. Dok traje formiranje kostiju, odvajanjem od tkiva koja okružuju kosti, mišićne ćelije obrazuju mišićne mase. Mišićno tkivo se na taj način oko kosti razlaže na prednje i stražnje mišićne grupe.
Ukratko, etape nastanka čovjeka koje su opisane u Kur'anu su u potpunom skladu sa otkrićima moderne embriologije.

Faze razvoja bebe u majčinoj utrobi su najavljene u Kur'anu. Kao što je i saopćeno u 14. ajetu poglavlja Al-Mu'minun, kao prva etapa embrija u majčinoj utrobi, dolazi do okoštavanja hrskavičnog tkiva. Potom dolazi do okupljanja mišićnih ćelija koje obavijaju kosti. Ovaj proces je Allah jasno opisao slijedećim riječima: "...pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli..."

30.11.2004.

Tri stadija bebe u maternici

U 6. ajetu kur'anskog poglavlja Az-Zumar se upozorava da se čovjek u majčinoj utrobi formira u tri međusobno različite faze. Moderna embriologija danas, također, iznosi da se embriološki razvoj bebe u majčinoj utrobi odvija u tri različita stadija.

U Kur'anu se navodi da se formiranje bebe u majčinoj utrobi odvija u tri etape:
"On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Njegova je vlast, nema boga osim Njega, pa kuda se onda odmećete?" (Az-Zumar, 6)
Ako se pažljivo prouči navedeni ajet, sasvim lahko se može primijetiti da se govori o međusobno različitom i odvojenom troetapnom nastanku čovjeka. Zaista, danas i moderna biologija, također, iznosi da se embriološki razvitak bebe u maternici odvija u tri različite etape. Ovo pitanje se nalazi među temeljnim poglavljima u svim embriološkim knjigama koje se danas na medicinskim fakultetima izučavaju kao nastavni udžbenici. Ova činjenica se na slijedeći način navodi u Basic Human Embryology, jednoj od osnovnih knjiga embriologije:
Život u maternici se odvija u tri ETAPE:

pre-embrionik - prve dvije i po sedmice, embrionik - do kraja osme sedmice i fetal - od osme sedmice do rođenja.18
Ove etape, koje se u medicinskom jeziku označavaju kao "threemaster", odnosno "tri perioda", sačinjavaju različite faze razvoja bebe u maternici. Glavne specifičnosti ova tri nivoa razvoja su ukratko slijedeće:
- Pre-embrionik etapa:
U ovoj prvoj etapi, poznatoj kao "1. trimestar", zigot se rastavljanjem razmnožava, a potom se, nakon što dođe u stanje mase ćelija, ukopava u zid maternice. U procesu razmnožavanja, ćelije se organiziraju u tri sloja.
- Embrionik etapa:
Poznata i kao "2. trimestar", ova druga etapa traje ukupno 5,5 sedmica i tokom ovog perioda zametak se naziva "živim embriom". U ovom periodu se iz slojeva ćelija pojavljuju temeljni tjelesni organi i sistemi.

- Fetal etapa:
Ulaskom u treću etapu trudnoće, koja se naziva i "3. trimestar", embrio se već označava kao "fetus". Ovaj period počinje u osmoj sedmici trudnoće i traje sve do poroda. Karateristika koja ovu etapu odvaja od prethodnih je ta što, pojavljivanjem lica, ruku i nogu, fetus postaje živo biće koje vanjskim izgledom već nalikuje čovjeku. Unatoč tome što je u početku ove etape veličine od svega 3 cm, svi organi su se pojavili. Ova etapa traje do 30 sedmica i razvoj se nastavlja do sedmice poroda.
Do saznanja o razvoju bebe u maternici uspjelo se doći tek uz pomoć aparata moderne tehnologije. Međutim, kao što se vidi, ovi podaci su, kao i niz drugih naučnih činjenica, na jedan zapanjujući način izneseni u kur'anskim ajetima. Iznošenje ovako krajnje ispravnih naučnih činjenica u Kur'anu, koji je objavljen u periodu kada čovječanstvo nije raspolagalo ni sa kakvim detaljnim saznanjima iz oblasti medicine, nesumnjivo je dokaz da to nije djelo čovjeka, već da su to riječi koje pripadaju jedino Sveznajućem, Allahu, dž. š.

Majčino mlijeko

Majčino mlijeko je jedinstvena smjesa stvorena od strane Allaha dž. š., koja potpuno udovoljava bebinoj potrebi za hranom i koja bebu štiti od mogućih infekcija. Ovu čudotvornu hranu ne mogu nadomjestiti čak ni vještačke hrane za dojenčad proizvedene najsuvremenijom tehnologijom.
Koristi koje majčino mlijeko ima za bebu svakim danom sve više izlaze na vidjelo. Jedna od činjenica vezanih za majčino mlijeko koje je nauka nedavno otkrila je i činjenica da je krajnje korisno da se beba u toku dvije godine hrani majčinim mlijekom.19
O ovoj značajnoj činjenici koju je nauka nedavno otkrila, Allah nas je obavijestio prije 14 stoljeća u ajetu poglavlja Luqman:

"Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti." (Luqman, 14)

28.11.2004.

Prirodni zakoni u Kur'anu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

U Kur'anu mozemo naci slijedece ajete:

Zar ne znas da Allah s neba spusta vodu i da mi pomocu nje stvaramo plodove razlicitih vrsta; a postoje brda bijelih i crvenih staza, razliciti boja, i sasvim crnih. i ljudi i zivotinja i stoke ima, isto tako razlicitih vrsta. /El-Fatir, 27.)/


Iz prijevoda ovih ajeta vidi se da Uzviseni Allah u njima govori o neorganskim tvarima, rj. o nezivom. Pored toga, govori i o bilju, zivotinjama, i na kraju, o covjeku, Nakon gornjeg ajeta imamo rijeci Uzvisenog Boga:


Zaista se od Allahovih robova Allaha boji samo ulema ( ucenjaci). /El-Fatir,28/.

Zasto ucenjaci? Koji ucenjaci, iz koje oblasti ? iz svih oblasti koje su vezane za neorganske tvari, bilje, zivotinje, ljude... Tu je glavni razlog zasto je Allah dz.s. stvorio suprotnosti u svakoj vrsti. Da postoji samo jedna vrsta, stav i misljenje, u njoj ne bi bilo suprotnosti.

Bilje

Uzviseni Stvoritelj, Allah subhanehu ve te'ala ( svt ) kaze: ...plodovi razlicitih boja... /El-Fatir, 28/.

Moramo obratiti paznju na navedene rijeci Gospodara svjetova. Zasto se razlikuju boje; i uopce, kakav je odnos i veza boja i prirode?! Ako pogledamo kako se biljke hrane vidjet cemo da su naucna istrazivanja otkrila da se bilje hrani putem specificnih cjevastij vlakana. Sada moramo zastati i zapitati se. imaju li ova sjevasta vlakna sposobnost razlikovanja!?

Ako izvrsimo eksperiment i uzmemo jednu posudu s vodom, te u nju saspemo vodu u kojoj su rastopljeni i izmijesani raznovrsni elementi, a nakon toga u nju stavimo veliki broj cjevastih vlakana, vidjet cemo da ce se voda pomocu tih vlakana doslovice <<popeti>> do najveceg dijela posude. Ali, da li svako vlakance razlikuje element koji je uzelo, ili su sva vlakanca uzela sve rastopljene elemente?!

Bilje nema takve osobine. Ja, npr. uzgajam tikvice tik pored secerne trske, pa kada sazriju plodovi, jedane sladak a drugi gorak... Jedan je uzeo jedne sastojke, drugi je uzeo druge, sve iz iste zemlje. Jasno je da je u pitanju izbor i odabiranje. Ovo otkrice je ukazalo na ono sto u biologiji nazivamo specificnost odabiranja.

Davno prije otkrica ovog zakona odabiranja u Kur'anu su recene slijedece rijeci:

Na zemlji ima predjela koji jedni s drugima granice i basca ima lozom zasadjenih, i njima, i palmi sa vise izdanaka i samo sa jednim; iako upijaju jednu te istu vodu, plod nekih cinimo ukusnijim od drugih. To su doista dokazi ljudima koji pameti imaju. /Er-R'ad, 4./

Medjutim, kod primjera sa posudom i cjevastim vlaknima vidjeli smo da ona upijaju cijelu tekucinu bez ikakvog odabiranja. Jasno nam je da je upijanje tecnosti jedna stvar, a odabiranje i uzimanje hranjivih sastojaka od strane bilja jedna sasvim druga stvar...


______________________________

28.11.2004.

Primjer savrsenstva Kur'ana

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Sada cemo videjti kako nam Allah dz.s. objasnjava svoje dokaze na Zemlji u skladu sa intelektualnim mogucnostima covjeka u okviru vremena u kojem zivi. Uzviseni Bog dz.s. kaze u Kur'anu:

...i konje i mazge, i magarce - da ih jasete, i kao ukras.( En-Nahl, 8 - Casni Kur'an ).

Ovi ajeti napominju blagodati i sredstva koja je Allah dz.s. stvorio i podario ljudima kako bi lakse prenosili tovar i prebacivali se iz jednog mjesta u drugo. Medjutim, da li su ova nabrojana sredstva kompletna i da li su kraj ciklusa ? Da slucajno zivimp u vrijeme objave Kur'ana rekli bismo da jesu. Medjutim, Allah dz.s. zna da ce covjek napraviti automobil, avion, raketu itd.

Svaka generacija ce se razlikovati od prethodne u pitanju ovih sredstava. Sada se javlja veliki problem. Kako obavijestiti buduce generacije o svemu tome, a istovremeno ih ne zbuniti i ujedno ostati aktuelan u vremenu objave i u svim narednim generacijama ? ( Zamislite koliko bi se tadasnji ljudi smijali ajetima u kojima bi bili poimenicno spomenuti prvi automobili, avioni, i sl. )

Umjesto zbunjivanja ljudi Allah dz.s. postize maksimum. Svojim casnim rijecima nas obavijestava o istini koja ce tek doci i pri tome vodi racuna o intelektualnim mogucnostima covjecanstva kroz sva vremena. Allah dz.s. kaze:

...i konje, i mazge, i magarce - da ih jasete i kao ukras - a stvorit ce i ono sto ne znate ( En-Nahl 8- Casni Kur'an ).

Vidite li izrazajnosti i savrsenstva Kur'ana u svakom pogledu. Podsjeca ljude na blagodat koje su im podarene i u isto vrijeme ih obavijestava da ce se pojaviti neka nova, do tada nepoznata sredstva, a sve vrijeme vodi punu brigu o ljudskoj inteligenciji, shvatanja i vremenu u kome covjek zivi.

...a stvorit ce i ono sto ne znate... Casni Kur'an.

Poruka ovog ajeta je podjednako jasna za Arape iz perioda objave kao i za sve nas ne arape danas. Kako se odnosila na njih, odnosi se na nas i odnosit ce se i na sve buduce generacije. Ovdje se jasno porucuje ljudima iz perioda objave da su nabrojena sredstva prijevoza i prijenosa, ali to nije kraj ciklusa i u narednim generacijama ta sredstva ce se razvijati i usavrsavati, a ljudi ce napraviti sredstva koja vi uopce ne poznajete i koja ne mozete cak ni zamisliti. Isti princip i odnos vazi i za nasu generaciju i vazit ce za sve generacije do Sudnjeg dana.

Mozemo sasvim jasno razumijeti da ce se komunikacijska sredstva konstantno razvijeti i usavrsavati sve do Sudnjeg dana. Ovim rijecima je neposredno ukazano na segment u kojem ce covjecanstvo postici napredak. kur'an je uzeo najidealniji oblik izrazavanja kojim nas obavijestava o predstojecoj buducnosti i sveopcem napretku u oblasti sredstava transporta i komunikacije, istodobno vodeci racuna o ljudskom znanju i shvacanju kroz sva vremena.


27.11.2004.

Savrsenstvo Kur'ana u embriologiji

S imenom Allaha, Milostvigo, Samilosnog

Savrsenstvo Kur'ana u embriologiji

Ovo poglavlje spada u jedno od najvelicanstvenijih i najocevidnijih dokaza o savrsenstvu Kur'anskog izraza. U Kur'anu nikada necete naci termin embriologija, ali zato cete naci sve sto ta nauka izucava. To je nauka ciji je predmet proucavanja razvijanje emriona u stomaku majke. Sta mislite, da li je iko prije objave Kur'ana govorio ili dokazivao bilo sta u vezi sa ovim pitanjem ? ; ili za vrijeme objave ?; ili, pak, u stoljecima neposredno poslije objave ? Ne, ama bas niko.

Prvi detaljni zabiljezeni govor o ovoj temi je onaj koji nalazimo u Kur'anu, jer i to spada u skriveno. Ko je od nas svjestan svog stvaranja u stomaku majke ? Allah jedini zna sve detalje tog velicanstvenog procesa kroz koji smo svi prosli. U Kur'anu mozemo naci ajete koji potpuno precizno govore o razvoju djeteta u stomaku majke i ti ajeti su prisutni vec punih cetrnaest stoljeca. Savremena medicina u cjelini potvrdjuje njihovu istinitost i tacnost u opisu. Za muslimane ti ajeti i nisu <<odnekud>>, nisu <<misterija>>. Za njih su to istinite rijeci Uzvisenog Allaha, a evo tih rijeci:

12. Mi covjeka od biti zemlje stvaramo, 13. zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavljamo, 14. pa onda kap sjemena ugruskom ucinimo, zatim od ugruska grudu mesa stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti mesom zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, ozivimo - pa neka je uzvisen Allah, najljepsi Stvoritelj! ( El-Mu'minun, 12-14 ).

Ovaj opis razvoja djeteta u stomaku majke bio je potpuna nepoznanica za medicinu u cjelosti sve do novijeg doba. Sa druge strane, vec sam rekao da je ovaj opis sadrzan u Kur'anu vise od 14 stoljeca i da ce ostati neizmjenjen sve do Sudnjeg dana. Vazno je napomenuti pravilo kur'anskog iskaza. Svaki put kada Kur'an navede neku stvar ili pojavu, on kao da upucuje direktan izazov svim ljudima, posebno strucnjacima iz date oblasti. U prethodnim ajetima se konkretno radilo o razvoju djeteta u stomaku majke. Nasim govorom receno, Allah je porucio << Obavijestit cu vas o razvoju djeteta u stomaku majke potpuno precizno i sa najvaznijim detaljima. Reci cu vam ono sto nije vidio, niti cuo, bilo koji covjek sve do objave Kur'ana, niti ce to iko vidjeti jos stotine godina poslije obajve. Ali Ja cu vam reci i to ce ostati zapisano i sacuvano u Kur'anu sve do Sudnjeg dana. Tako, jednog dana, kada dostignete velike stepene u nauci i napretku, kada budete u stanju da uz pomoc raznoraznih uredjaja i pomagala vidite i pratite razvoj djeteta u majcinom stomaku, da vam tada bude jasno, da je Kur'an govor Uzvisenog Gospodara svjetova, Svemoguceg Allaha dz.s. >>

Apsolutno je nemoguce da bilo koji covjek iz tog, pa i kasnijih perioda, sa navedenom preciznoscu govori i procesu stvaranja covjeka, procesu koji je naucno potvrdjen tek uz pomoc savremenih elektronskih mikroskopa, ultrazvuka i ostale specijalisticke opreme. Istovremeno, upucen je izazov nauci i svim ljekarima kroz sva stoljeca koja su vec prosla da provjere vjerodostojnost kur'anskih ajeta. Otkriveno je nesto sto je potpuno nedostupno ljudskom oku, ono sto covjecanstvo nije znalo hiljadama godina prije Kur'ana. Ove cinjenice kod svakog covjeka moraju proizvesti sljedece pitanje: << Odakle ovakva Knjiga?!>> Jedini moguci prihvatljivi odgovor je: <<Kur'an je od uzvisenog Allaha i on je najveci dar i milost covjecanstvu.>> Da nije tako, zar bi bilo moguce kojoj ljudskoj knjizi da, prije toliko stotina godina, nepogrijesivo iznosi i drzi svoje stavove o gotovo svim stvarima, bicima i pojavama svijeta koji nas okruzuje i tome dirne u sve i jednu nauku, a da joj nauka, do dan danas, ne pronadje ni najmanju grijesku koja bi automatski derogirala prirodu Kur'ana. Da, kojim slucajem, Kur'an u cjelini nije savrsen govor Uzvisenog Allaha, on bi bio najjace i najsnaznije sredstvo protiv samoga sebe. Bilo bi dovoljno da ljudi pronadju gresku u fazama covjekovog razvoja u majcino stomaku, ili u bilo kojoj drugoj u Kur'anu spomenutoj stvari i da. nakon sto tu gresku dokazu, obznane svoje saznanje i cijelom svijetu poruce: << Kur'an o tome govori ovako, a mi smo anas uz pomoc nauke i savremenih sredstava ustanovili da je istina potpuno drugacija i govor Kur'ana o tome je neistinit!>>

Da te greske postoje u Kur'anu, one bi bile najopasnije oruzje protiv njega samog. Medjutim, cijelo covjecanstvo jos uvijek nije uspjelo pronaci ni najmanju sitnicu u kojoj je Kur'an progrijesio, niti ce je uspjeti pronaci do Sudnjeg dana. umjesto toga imamo slucaj da Kur'an prije toliko stoljeca govori o razvoju djeteta u majcinom stomaku, a savremena nauka nam potvrdjuje da sve to susta istina. bez obzira na stepen naucnog-tehnoloskog napretka, nauka nikada nece uspjeti pronaci bilo sta netacnoili manjkavo u kur'anskom govoru.

U ovom slucaju imali smo krajnje precizan i detaljan kur'anski opis jednog potpuno skrivenog procesa, a kojem ni jedan covjek nije znao gotovo nista prije objave Kur'ana. Kur'an je iznio sve detalje i naglasio sve faze razvoja, nauci je ostavio samo da otkrije toda je Kur'an cista, neprikosnovena istina. Kako nauka bude napredovala, tako ce sve vise i vise potvrdjivati istinitost kur'anskog iskaza. Konkretan dokaz imamo u navedenom pitanju razvoja djeteta u majcinom stomaku. pored toga tu su jos desetine, cak stotine slicnih primjera. Bez obzira na njihovu brojnost svi slucajevi se svode na jedno, odnos Allahovog Kur'ana i ljudske nauke, i svi uvijek dokazuju jednu cinjenicu, da jeKur'an zivi govor Uzviseog Allaha, Gospodara svih svjetova, koji jedini istinski zna sve te tajne...


______________________________

On ( Allah ) je Sunce izvorom svjetlosti ucinio i polozaje mu odredio da biste znali broj godina i racunanje.
Allah je to mudro stvorio. - On potanko izlaze dokaze ljudima koji razumiju. ( Casni Kur'an 10:5 )
" I jedan od dokaza Njegovih je to sto vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to sto spusta s neba kisu i ozivljava njome zemlju poslije mrtvila njezina, to su zaista pouke za ljude koji razumiju." ( Casni Kur'an, Sura-Er-Rum 24 )

27.11.2004.

Tebi Allah swt objavljuje Knjigu i mudrost ...

Najuzvišenija i najbolja osnova vjerovanja jeste svjedočanstvo da nema boga mimo Allaha, dželle šanuhu,.„I nismo nijednog poslanika prije tebe poslali, a da mu nismo objavili: ‚Nema boga osim Mene, pa Meni robujte.‘” (Kur‘an, 21:25)

Svjedočiti da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov Poslanik, tj. iskreno prihvatiti i slijediti njegov sunnet u svim segmentima života. „Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi.” (Kur‘an, 3:164)Zahvaljujem Allahu, osim Kojeg drugog boga nema. On je svemogući i jedino je On hvale dostojan. Neka je Njegov blagoslov na zadnjeg od svih poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji je od poslanika bio najplemenitiji i Allahu, dželle šanuhu, najbliži. I neka je spas i mir njegovoj porodici i njegovim drugovima.

Pa zatim:

Allah, dželle šanuhu, poslao je Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, s uputom i pravom vjerom, koja će nad svim vjerama dominirati. On Uzvišeni Svom je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavio Knjigu s jasnom istinom, koja potvrđuje ranije objavljene knjige. Ovom je Knjigom prava Allahova vjera usavršena, Njegova je blagodat ljudima upotpunjena, i zajednica koja se ove Knjige prihvatila jeste najbolja zajednica koja se ikada pojavila na tlu ovog dunjaluka. Allah, dželle šanuhu, ovu je zajednicu učinio nosiocem Njegove pravde među ljudima i zbog toga će ovaj ummet biti svjedok protiv ljudi na Sudnjem danu. Ovaj ummet slijedi Allahovu vjeru, kojom je On poslao sve poslanike da bi ljudima dostavili Šerijat. Zatim, ummet je islama izabran iznad ostalih zajednica i odlikovan je vjerozakonom i uputom kojom je On njima zadovoljan.

Osnove Vjerovanja

1. Najuzvišenija i najbolja osnova vjerovanja jeste svjedočanstvo da nema boga mimo Allaha, dželle šanuhu, Koji u Kur’anu kaže:

„I nismo nijednog poslanika prije tebe poslali, a da mu nismo objavili: ‚Nema boga osim Mene, pa Meni robujte.‘” (Kur‘an, 21:25)

„Svakoj smo zajednici poslanika poslali - Allahu robujte, a taguta se klonite (klonite se svega što se obožava mimo Allaha).” (Kur‘an, 16:36)

„I pitaj o onome što smo prije tebe objavili, da li smo naredili da se mimo Milostivom nekakvim božanstvima robuje!?” (Kur‘an, 43:45)

„O poslanici, dozvoljenim jelima se hranite i dobra djela činite, Ja dobro znam što vi radite! Ova vaša vjera - jedina je prava vjera, a Ja sam Gospodar vaš, pa se Mene bojte.” (Kur‘an, 23:51-52)

Također, od osnova vjerovanja jeste i vjerovanje u Allahove knjige i Njegove poslanike. Uzvišeni Allah, kaže:

„Recite: ‚Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve razlike među njima, i mi se samo Njemu pokoravamo.‘” (Kur‘an, 2:136)

„Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici - svaki vjeruje u Allaha i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih. I oni govore: ‚Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš; tebi ćemo se vratiti.‘” (Kur‘an, 2:285)

Od osnova islamskog vjerovanja jeste i vjerovanje u Sudnji dan u kome će ljudi biti nagrađeni ili kažnjeni za svoja djela. Kao što smo mogli vidjeti, Allah, dželle šanuhu, obavijestio nas je o vjerovanju prijašnjih mu’mina, te kaže:

„One koji su vjerovali, pa i one koji su bili jevreji, i kršćani, i Sabijci - onekoji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili, - doista čeka nagrada od Gospodara njihova; ničega se neće bojati i ni za čim neće tugovati!” (Kur‘an, 2:62)

Također, u poglavljima „El-En’am” i „El-A’raf” i drugim mekanskim surama spomenute odredbe Šerijata, poziv na robovanje samo Allahu, dž.š., i odvraćanje od širka, naređenje dobročinstva roditeljima i očuvanja rodbinskih veza, ispunjenje obećanja i pravde u govoru, zabrana zakidanja pri mjerenju, udjeljivanje sirotinji, zabrana bespravnog ubijanja, zabrana javnog i tajnog griješenja, zabrana rasprave o vjeri bez ikakvog znanja, obaveza ispravnog ispovijedanja tevhida Allahu, dželle šanuhu, oslanjanje samo na Allaha, dž.š., nadajući se Njegovoj milosti - istovremeno strahujući od Njegove kazne, prihvatanje Allahovog suda i ispunjavanje islamskih odredbi, i iskazivanje potpune ljubavi Allahu i Njegovom Poslaniku prije svoje porodice, imovine i čovjeku dragih ljudi.

2. Svjedočiti da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov Poslanik, tj. iskreno prihvatiti i slijediti njegov sunnet u svim segmentima života. Allahje , dželle šanuhu, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, objavio Kur’an i mudrost (sunnet), a vjernicima i poslanikovim ženama naredio je da se toga pridržavaju i da taj sunnet praktikuju. Allah, dž.š., kaže:

„Tebi Allah objavljuje Knjigu i mudrost i uči te onome što nisi znao.” (Kur‘an, 4:113)

„Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi.” (Kur‘an, 3:164)

„I pamtite Allahove ajete i mudrost, koji se kazuju u domovima vašim.” (Kur‘an, 33:34)

Selefus-salih komentarišući ajete u kojima se spominje mudrost, slažu se na tome da je u pitanju sunnet, jer šta je ono što se u domovima žena Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kazivalo i praktikovalo ako to nije bio njegov sunnet. Zbog toga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Dat mi je Kur’an i ono slično njemu s njime (sunnet).” (Prenosi Ebu-Davud)

Hasan b. Atijje, rahimehullah, kaže: „Džibril, alejhis-selam, dolazio je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i podučavao ga sunnetu kao što ga je učio Kur’anu.” Sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Allahova je uputa kojoj je On podučio ljude. Zato vidimo da bez sunneta ne bi shvatili islamske obrede ma koje vrste oni bili; npr. namaz, zekat, upravljanje prema kibli, sedžda, ruku’, post mjeseca ramazana, obavljanje hadža, itd. Bez sunneta ne bi znali način sprovođenja islamskih kazni za određene prestupe, ne bi znali ceremoniju vjenčanja i sve što ona nosi sa sobom od odgovornosti, ne bi znali norme koje se odnose na nasljedno pravo, kupoprodaju i međusobne trgovačke odnose u zajednici. Bez sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi znali o postojanju posebnog namaza pri pomračenju Sunca ili Mjeseca, ne bi znali o postojanju namaza kojim molimo Allaha, dž.š., da spusti kišu, ne bi znali o dženazi i teravih-namazu itd. Ukratko, bez sunneta ne bi znali na koji bi način robovali Allahu, dželle šanuhu.

Allah, dželle šanuhu, u srca je vjernika usadio iman i učinio ih sljedbenicima Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao da Allah, dž.š., neće dozvoliti da se ovaj ummet složi na zabludi kao što je to bio slučaj kod prijašnjih zajednica. A svakoj zajednici koja je zalutala, Allah, dželle šanuhu, prije toga je poslao poslanika:

„Svakom smo ummetu poslanika poslali - Allahu robujte, a klonite se onoga što se obožava mimo Allaha.” (Kur‘an, 16:36)

„A nije bilo naroda kome nije došao onaj koji ga je opominjao.” (Kur‘an, 35:24)

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, posljednji je poslanik nakon koga drugog neće biti. Allah je Uzvišeni ovaj ummet sačuvao od zablude i dao je ovom ummetu ljude koji će nositi pravo znanje Kur’ana i sunneta i biti dokaz protiv neznalica i zabludjelih. Time se učenjaci ehli-sunneta odlikuju nad „učenjacima” prohtjeva i strasti, koji slijede samo ono što odgovara njihovoj požudi, i stalno se suprotstavljaju sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako prije, tako i danas.


Noviji postovi |

UZMI MED I NE RAZBIJ KOSNICU
<< 12/2009 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

MOJI LINKOVI

Napisite svoj komentar ili selam/pozdrav, poruku, itd.
[color=red] Upisite se u knjigu gostiju!

[/color]

Ja Rabbi
Gospodaru moj;´
ne dopusti da me zavara uspjeh
niti poraz baci u ocaj.
Podsjecaj me stalno,
da je neuspjeh iskusenje
koje predhodi uspjehu...

Gospodaru moj;´
nauci me da je tolerancija
najveci stupanj moci,
a zelja za osvetom prvi znak bolesti...

Gospodaru moj;´
ako mi uzmes imetak,
ostavi mi nadu,
ako mi podaris uspjeh,
podari mi snagu da savladam poraz,
ako mi uzmes blagodat zdravlja,
podari mi blagodat vjere.


Gospodaru moj;´
kada se ogrijesim o ljude,
podari mi snagu izvinjenja,
a kada se ljudi o mene ogrijese,
podari mi snagu oprosta.

Gospodaru moj;´
ako se desi da ja zaboravim Tebe,
nemoj Ti zaboraviti mene...

Ja Allah
Moj Allahu podaj dosta
Onom kom je skracen mal,
Siromahu koji dodje
Izlaz traziti za svoj hal.

Grijeh je njegov, grijeh veliki,
Oprosti mu ya Rabbi,
On je jedan i grijesan,
Rob ponizni,rob Tebi.

Gospodaru grijesi moji,
Nakupljeni kao prah,
Oprosti mi Svemoguci,
Jos povecaj oprostaj.

Zastiti me od bolova
I zelju mi ispuni,
Bolesno je srce moje,
A bolesnom lijek si Ti.

Rabbi mojoj vatru reci:
«Budi hladna , budi spas»,
K'o sto si rek'o :
«Budi hladna, Ibrahimu podaj glas.»

Gdje je Musa,gdje je Isa,
Gdje je Jahja, gdje je Nuh?
O Muslime grijesnice,
Tevbu cini Allahu.
_________________
Nemoj zaliti suzama, vec se sjeti dovama,
nemoj da ti suza krene kad probudis uspomene.
K'o da dusa poleti, sva u nuru izgori,
zastane kraj kapije, Ridvan cuvar avlije.

Hadis
[i][b] Od Ebu-Se'id el-Hudrija, r.a.: "Došla je neka žena Allahovom Poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., rekavši mu:
"Allahov Poslaniče, ljudi pokupiše sav tvoj govor i upute, pa odredi i za nas jedan dan kod sebe da ti dođemo pa da nas podučiš onome čemu te je podučio Uzvišeni Allah", na što reče Allahov Poslanik, s.a.v.s.: "Vi ćete se sastajati sa mnom tada i tada.", pa se okupiše žene i Allahov Poslanik, s.a.v.s. im dođe podučavajući ih ono čemu ga je podučio Uzvišeni Allah, zatim reče: "Nema ni jedne žene koja rodi troje djece a da joj ona neće biti zastor od vatre, na što jedna od žena reagova pitanjem: "Allahov Poslaniče, a dvoje djece?", pa on reče, i dvoje djece, i ponovi to." [/b][/i]

Bilježi ga imam El-Buhari u svom Sahihu, 13/292, Kitabu-l-i'tisam

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
103694

Powered by Blogger.ba